دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر NVR
مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2  

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
4/8/16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264&4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 128 کانال
64/128 Channel 16 HDDs RAID NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
32/64 Channel 8 HDDs RAID NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
8/16/32-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4/8/16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264&4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8/16/32-ch 2-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64/128 Channel 16 HDDs RAID NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
32/64 Channel 8 HDDs RAID NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4/8-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32/64 Channel 8 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
4/8-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch 1-SATA Plastic PoE NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
1SATA 8CH-NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
1SATA 4CH-NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2SATA NVR - 16CH

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2SATA NVR - 16CH

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64CH - 8HDDs 4K NVR
 1 2