دستگاه ضبط تصاویر | ذخیره ساز تحت شبکه

5.0

دستگاه 8 کانال
8HDDs | Disk Enclosure | 2U