One of Onvif Full Members


NVRهای Uniview با پشتیبانی از استاندارد ONVIF، امکان سازگاری با دوربین های سایر برندهای معتبر موجود در بازار را فراهم آورده است.