Wide Voltage Range

Wide Voltage Range

0.0 از 0

اطمینان از عملکرد دوربین در زمان نوسانات ولتاژی یکی از پارامترهای مهم در انتخاب دوربین ها می باشد. اکثر تولید کنندگان، دامنه نوسانات ولتاژ کاری دستگاههای خود را 10٪ ± در نظر می گیرند. در حال حاضر دامنه این عدد در دوربین های  ٪25 ± می باشد. این قابلیت پایداری دوربین شما را در شرایط نوسانات برق به شدت افزایش می دهد.

 

 

در تلگرام
UNV را دنبال کنید!
در تلگرام
UNV را دنبال کنید!

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !