Smart Embeded Analytic

Smart Embeded Analytic

5.0 از 1

 

• تشخیص هوشمند عبور از خط

• تشخیص هوشمند ورود غیرمجاز به محدوده تعیین شده

• تشخیص هوشمند چهره انسان

• تشخیص جابجایی اشیاء

• تشخیص مفقود شدن اشیاء

• تشخیص خطای فوکوس

• تشخیص تغییر زاویه دید

• تشخیص صدا

• تعقیب اتوماتیک سوژه


با استفاده از این ویژگی های هوشمند، در صورت ورود فرد یا جسم متحرک به محدوده مشخص شده و یا عبور از خط تعیین شده، هشدارهای صوتی یا تصویری فعال شده و بطور همزمان عملیات ضبط تصاویر آغاز می گردد.

در تلگرام
UNV را دنبال کنید!
در تلگرام
UNV را دنبال کنید!

دیدگاه


در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید !