دوربین مداربسته | دوربین مداربسته تحت شبکه

5.0

دوربین مداربسته دام
4MP | motorized Audio I/O|Alarm I/O| Micro SD| 120dB WDR
5.0

دوربین مداربسته دام
4MP | VF Motorized | DWDR | Micro SD
5.0

دوربین مداربسته دام
5MP | VFmotorized | DWDR | Micro SD
5.0

دوربین مداربسته دام
5MP LightHunter | VF motorized | 120db WDR |Built-in Mic |Alarm I/O|Audio I/O| Micro SD
5.0

دوربین مداربسته دام
4MP LightHunter| Motorized 120dB WDR| Audio I/O|Alarm I/O| Micro SD
5.0

دوربین مداربسته دام
2MP | VF | 120db WDR | Micro SD
5.0

دوربین مداربسته دام
4MP | motorized Lens | 120dBWDR
5.0

دوربین مداربسته دام
4MP LightHunter| Micro SD|Motorized |120dB WDR
5.0

دوربین مداربسته دام
2MP | VF Motorized | 120dB WDR | Micro SD | Built-in Mic
5.0

دوربین مداربسته دام
8MP LightHunter| Motorized |120dB WDR
5.0

دوربین مداربسته دام
8MP LightHunter | Motorized Varifocal Built-in Mic | 120 db WDR
5.0

دوربین مداربسته دام
2MP | Smart | VF Motorize | LightHunter | High WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته دام
4K | Smart | VF Motorize | 120dB WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته دام
2MP | Smart | VF Motorized | High WDR | Micro SD | Alarm I/O | Audio I/O
5.0

دوربین مداربسته دام
4MP | Smart | VF Motorized | High WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته دام
4MP | Smart | VF Motorized | High WDR | Micro SD | Built-in Mic
5.0

دوربین مداربسته دام
2MP | Smart | VF Motorize | LightHunter | High WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته دام
5MP | Smart | VF Motorize | LightHunter | High WDR | Micro SD | Audio I/O | Alarm I/O
5.0

دوربین مداربسته دام
2MP | Smart | VF Motorized | High WDR | Audio I/O | Alarm I/O | Micro SD
5.0

دوربین مداربسته دام
| 2MP | MicroSD| VFmotorized | DWDR
5.0

دوربین مداربسته دام
| 2MP | MicroSD| VFmotorized | DWDR
5.0

دوربین مداربسته دام
4MP | VF Motorized | DWDR | Micro SD