دستگاه سوئیچدیگر ویژگی ها :

دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه سوئیچ


دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
16-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
8-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
24-Port PoE Switch