دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر NVR

5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
32Channel 8 HDDs RAID NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
32Channel 8 HDDs 4K NVR
4.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8/16/32-ch 2-SATA NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
8/16/32-channel input
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR
4.5

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4/8/16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264&4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
4/8/16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264&4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
32/64 Channel 8 HDDs RAID NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
32/64 Channel 8 HDDs RAID NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64/128 Channel 16 HDDs RAID NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 128 کانال
64/128 Channel 16 HDDs RAID NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
1SATA 4CH-NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64CH - 8HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32/64 Channel 8 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2SATA NVR - 16CH
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
4/8-channel input
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2SATA NVR - 16CH
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4/8-channel input
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
1SATA 8CH-NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch 1-SATA Plastic PoE NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8/16/32-ch 2-SATA NVR
5.0

ذخیره ساز تحت شبکه
2U 8 HDDs Mini SAS Disk Enclosure
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8Channel 2 HDD NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 9 کانال
9/16Channel 2 HDDs NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16Channel 2 HDDs NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
32Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4Channel 1 HDD NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16 Channel 2 HDD NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8Channel 2 HDDs NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16Channel 2 HDDs NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
16Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64Channel 8 HDDs RAID NVR