دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه 8 کانال

4.0

دستگاه 8 کانال
2HDDs | 4MP
5.0

دستگاه 8 کانال
2HDDs | 2MP | PoE
5.0

دستگاه 8 کانال
1HDD | 8MP | Smart
5.0

دستگاه 8 کانال
2HDDs | 12MP | Smart | PoE
5.0

دستگاه 8 کانال
1HDD | 4MP
5.0

دستگاه 8 کانال
1HDD | 4MP | PoE
5.0

دستگاه 8 کانال
1HDD | 8MP | Smart | PoE
5.0

دستگاه 8 کانال
Decoder | 8ch | 3MP
5.0

دستگاه 8 کانال
8HDDs | Disk Enclosure | 2U
5.0

دستگاه 8 کانال
2HDDs | 8MP | Smart
5.0

دستگاه 8 کانال
2HDDs | 8MP | Smart | PoE
5.0

دستگاه 8 کانال
1HDD | 2MP
5.0

دستگاه 8 کانال
1HDD | 8MP | Smart