دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

4.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8/16/32-ch 2-SATA NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
4/8/16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264&4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
4/8-channel input
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
1SATA 8CH-NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch 1-SATA Plastic PoE NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8/16/32-ch 2-SATA NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8Channel 2 HDD NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8Channel 2 HDDs NVR