دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال

5.0

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
32/64 Channel 8 HDDs RAID NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64/128 Channel 16 HDDs RAID NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64CH - 8HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64Channel 8 HDDs RAID NVR