5.0

دستگاه 64 کانال
16HDDs | 12MP | Smart | RAID
3.3

دستگاه 64 کانال
8 SATA HDD | 12MP |
5.0

دستگاه 64 کانال
8HDDs | 12MP | Smart | RAID
5.0

دستگاه 64 کانال
16HDDs | 12MP | Smart | RAID
5.0

دستگاه 64 کانال
8HDDs | 8MP | Smart
5.0

دستگاه 64 کانال
8HDDs | 12MP | Smart | RAID