دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه 32 کانال

5.0

دستگاه 32 کانال
8HDDs | 4K | RAID | Smart
5.0

دستگاه 32 کانال
8HDDs | 4K | RAID | Smart
5.0

دستگاه 32 کانال
2HDDs | 8MP | Smart
4.0

دستگاه 32 کانال
4HDDs | 12MP | Smart
5.0

دستگاه 32 کانال
4HDDs | 12MP | Smart | PoE
5.0

دستگاه 32 کانال
8HDDs | 12MP | Smart | RAID
5.0

دستگاه 32 کانال
8HDDs | 8MP | Smart
5.0

دستگاه 32 کانال
4HDDs | 12MP | Smart
5.0

دستگاه 32 کانال
4HDDs | 12MP | Smart | PoE