دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال

5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
32Channel 8 HDDs RAID NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
32Channel 8 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32 Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
32/64 Channel 8 HDDs RAID NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32/64 Channel 8 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32Channel 4 HDDs 4K NVR
5.0

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
32Channel 4 HDDs 4K NVR