دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه 16 کانال

5.0

دستگاه 16 کانال
2HDDs | 4MP
5.0

دستگاه 16 کانال
2HDDs | 4MP | PoE
5.0

دستگاه 16 کانال
4HDDs | 12MP | Smart
5.0

دستگاه 16 کانال
4HDDs | 12MP | Smart | PoE
5.0

دستگاه 16 کانال
2HDDs | 12MP | Smart | PoE
5.0

دستگاه 16 کانال
2HDDs | 12MP | Smart | PoE
5.0

دستگاه 16 کانال
2HDDs | 12MP | Smart
5.0

دستگاه 16 کانال
4HDDs | 12MP | Smart | PoE
5.0

دستگاه 16 کانال
2HDDs | 8MP | Smart
5.0

دستگاه 16 کانال
2HDDs | 8MP | Smart | PoE