دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه 128 کانال

3.0

دستگاه 128 کانال
16HDDs | 12MP | Smart | RAID