Smart Embeded Analytic


• تشخیص هوشمند عبور از خط

• تشخیص هوشمند ورود غیرمجاز به محدوده تعیین شده

• تشخیص هوشمند چهره انسان

• تعقیب سوژه


با استفاده از این ویژگی های هوشمند، در صورت ورود فرد یا جسم متحرک به محدوده مشخص شده و یا عبور از خط تعیین شده، هشدارهای صوتی یا تصویری فعال شده و بطور همزمان عملیات ضبط تصاویر آغاز می گردد.